• Work Environment

  Chúng tôi làm việc trong một môi trường thân thiện cùng những đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau tại Sơn TOA Việt Nam.

 • Work Environment

  At TOAV, we work in a friendly environment with supportive colleagues.

 • Work Environment

  Chúng tôi làm việc trong một môi trường thân thiện cùng những đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau tại Sơn TOA Việt Nam

 • Work Environment

  At TOAV, we work in a friendly environment with supportive colleagues.

 • Caring Our People

  Nhân viên Sơn TOA được chăm sóc chu đáo và nhận được các chính sách phúc lợi tốt.

 • Caring Our People

  TOAV employees are taken good care and receiving well-being.

 • Caring Our People

  Nhân viên Sơn TOA được chăm sóc chu đáo và nhận được các chính sách phúc lợi tốt.

 • Caring Our People

  TOAV employees are taken good care and receiving well-being.

 • Well Being

  Nhân viên Sơn TOA được chăm sóc chu đáo và nhận được các chính sách phúc lợi tốt.

 • Well Being

  TOAV employees are taken good care and receiving well-being.

 • Nhân viên Sơn TOA được chăm sóc chu đáo và nhận được các chính sách phúc lợi tốt.

 • TOAV employees are taken good care and receiving well-being.

 • Living Team Work Spirit

  Chúng tôi làm việc nhiệt tình và chơi càng nhiệt tình hơn.

 • Living Team Work Spirit

  We work hard and play harder.

 • Living Team Work Spirit

  Chúng tôi làm việc nhiệt tình và chơi càng nhiệt tình hơn

 • Living Team Work Spirit

  We work hard and play harder.

 • TOA People

  Chúng tôi làm việc nhiệt tình và chơi càng nhiệt tình hơn.

 • TOA People

  We work hard and play harder.

 • TOA People

  Chúng tôi làm việc nhiệt tình và chơi càng nhiệt tình hơn.

 • TOA People

  We work hard and play harder.

 • Learning For Development

  Chúng tôi trang bị cho nhân viên kiến thức để thường xuyên cải tiến công việc hàng ngày.

 • Learning For Development

   We provide employees with knowledge for their continuous improvement in daily work.

 • TOA Academy

  องค์กรของเรา ส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ E-Learning Anywhere Anytime และยังมีทุนการศึกษาที่สนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • TOA Academy

  องค์กรของเรา ส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ E-Learning Anywhere Anytime และยังมีทุนการศึกษาที่สนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น