Our TOA

TOA ຂອງພວກເຮົາເປັນ brand ຊັ້ນນຳດ້ານນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນໄດ້ຫລາຍກວ່າສີ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນຮູບແບບ Total Solution ທີ່ມີສິນຄ້າຄອບຄຸມ ແລະເຂົ້າເຖີງໄດ້ງ່າຍ. ຕະຫລອດເວລາກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ TOA ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນແບບຢັ່ງຢືນ ດ້ວຍການມຸ່ງເນັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້, ຮ້ານຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມເຊີ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງທີໂອເອ

TOA is the leading innovative brand that has not only a color functions for customers. We provided product services in the Total Solution which are comprehensive and easy to access. In the last half decade, TOA developing business strategy within the sustainable competitiveness and focuses on consumer products, retailers, employees, and societies as a part of TOA’s business success.

Our TOA

TOA ຂອງພວກເຮົາເປັນ brand ຊັ້ນນຳດ້ານນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນໄດ້ຫລາຍກວ່າສີ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນຮູບແບບ Total Solution ທີ່ມີສິນຄ້າຄອບຄຸມ ແລະເຂົ້າເຖີງໄດ້ງ່າຍ. ຕະຫລອດເວລາກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ TOA ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນແບບຢັ່ງຢືນ ດ້ວຍການມຸ່ງເນັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້, ຮ້ານຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມເຊີ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງທີໂອເອ

TOA is the leading innovative brand that has not only a color functions for customers. We provided product services in the Total Solution which are comprehensive and easy to access. In the last half decade, TOA developing business strategy within the sustainable competitiveness and focuses on consumer products, retailers, employees, and societies as a part of TOA’s business success.

Join Our Team

ທຸກຄວາມທ້າທາຍ...ລໍທ່ານຢູ່ທີ່ TOA ມາຮ່ວມກັນສ້າງຄວາມສໍາເລັດ ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫນັ້ນຄົງ ແລະ ຢັ່ງຢືນ...ກັບພວກເຮົາ

The challenging in TOA will be waiting you
Join us to build the business success and
develop the sustaining organizational
culture.

 

Well Being

ສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີ, ຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ ຄືສີ່ງທີ່ TOA ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ

TOA attend to make a quality of working life
in beneficial and good working environment
for employees

Life @ TOA

ພວກເຮົາແມ່ນຄອບຄົວ TOA ອົງກອນແຫ່ງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ເພື່ອຄວາມສໍາເລັດທີ່ຢັ່ງຢືນ

We are TOA Family
TOA has more creativities for the inspiration
to create the sustain business growth