• Work Environment

  ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ສ້າງຄວາມສຸກແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການສ້າງພື້ນທີ່ຂອງການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄຫມ, ແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການເຮັດວຽກ.

 • Work Environment

  TOA make the happiness in Work Environment, which is not only the modern working space, but it is the creativity area to come up with new ideas.

 • Work Environment

  ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ສ້າງຄວາມສຸກແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການສ້າງພື້ນທີ່ຂອງການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄຫມ, ແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການເຮັດວຽກ.

 • Work Environment

  TOA make the happiness in Work Environment, which is not only the modern working space, but it is the creativity area to come up with new ideas.

 • Work Environment

  ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ສ້າງຄວາມສຸກແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການສ້າງພື້ນທີ່ຂອງການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄຫມ, ແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການເຮັດວຽກ.

 • Work Environment

  TOA make the happiness in Work Environment, which is not only the modern working space, but it is the creativity area to come up with new ideas.

 • Work Environment

  ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ສ້າງຄວາມສຸກແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການສ້າງພື້ນທີ່ຂອງການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄຫມ, ແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການເຮັດວຽກ.

 • Work Environment

  TOA make the happiness in Work Environment, which is not only the modern working space, but it is the creativity area to come up with new ideas.

 • Well Being

  TOA ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດການເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ກໍ່ຄືການຕອບສະຫນອງສີ່ງທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

 • Well Being

  TOA focus on the Quality of Working balance for employees especially a Good Health and Well Being for them.

 • Well Being

  TOA ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດການເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ກໍ່ຄືການຕອບສະຫນອງສີ່ງທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

 • Well Being

  TOA focus on the Quality of Working balance for employees especially a Good Health and Well Being for them.

 • Well Being

  TOA ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດການເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ກໍ່ຄືການຕອບສະຫນອງສີ່ງທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

 • Well Being

  TOA focus on the Quality of Working balance for employees especially a Good Health and Well Being for them.

 • Well Being

  TOA ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດການເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ກໍ່ຄືການຕອບສະຫນອງສີ່ງທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

 • Well Being

  TOA focus on the Quality of Working balance for employees especially a Good Health and Well Being for them.

 • TOA People

  ຄອບຄົວ TOA ຄືອົງການທີ່ມີວັດທະນາທໍາການເຮັດວຽກທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈ ສຳຫລັບການສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ວຍວິທີການໃຫມ່ໆ ເຊິ່ງເປັນອີກສີ່ງຫນຶ່ງທີ່ທ້າທາຍສໍາຫລັບຄົນລຸ້ນໃຫມ່ TOA People.

 • TOA People

  TOA’s Family is the creative culture to inspire employees and make a good decision for solving every problem with the new ways that will challenge for the new generation… TOA People.

 • TOA People

  ຄອບຄົວ TOA ຄືອົງການທີ່ມີວັດທະນາທໍາການເຮັດວຽກທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈ ສຳຫລັບການສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ວຍວິທີການໃຫມ່ໆ ເຊິ່ງເປັນອີກສີ່ງຫນຶ່ງທີ່ທ້າທາຍສໍາຫລັບຄົນລຸ້ນໃຫມ່ TOA People.

 • TOA People

  TOA’s Family is the creative culture to inspire employees and make a good decision for solving every problem with the new ways that will challenge for the new generation… TOA People.

 • TOA People

  ຄອບຄົວ TOA ຄືອົງການທີ່ມີວັດທະນາທໍາການເຮັດວຽກທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈ ສຳຫລັບການສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ວຍວິທີການໃຫມ່ໆ ເຊິ່ງເປັນອີກສີ່ງຫນຶ່ງທີ່ທ້າທາຍສໍາຫລັບຄົນລຸ້ນໃຫມ່ TOA People.

 • TOA People

  TOA’s Family is the creative culture to inspire employees and make a good decision for solving every problem with the new ways that will challenge for the new generation… TOA People.

 • TOA People

  ຄອບຄົວ TOA ຄືອົງການທີ່ມີວັດທະນາທໍາການເຮັດວຽກທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈ ສຳຫລັບການສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ວຍວິທີການໃຫມ່ໆ ເຊິ່ງເປັນອີກສີ່ງຫນຶ່ງທີ່ທ້າທາຍສໍາຫລັບຄົນລຸ້ນໃຫມ່ TOA People.

 • TOA People

  TOA’s Family is the creative culture to inspire employees and make a good decision for solving every problem with the new ways that will challenge for the new generation… TOA People.

 • TOA Academy

  ອົງການຂອງພວກເຮົາ ສົ່ງເສີມການພັດພະນາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ຜ່ານໂປແກມການຮຽນຮູ້ E-Learning Anywhere Anytime ແລະ ຍັງມີ ທຶນການສຶກສາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ສຶກສາຕໍ່ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ.

 • TOA Academy

  Our organization promote employees to develop and learn every day from E-Learning Anywhere Anytime program. Moreover, we offer scholarship to support staffs at higher level.

 • TOA Academy

  ອົງການຂອງພວກເຮົາ ສົ່ງເສີມການພັດພະນາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ຜ່ານໂປແກມການຮຽນຮູ້ E-Learning Anywhere Anytime ແລະ ຍັງມີ ທຶນການສຶກສາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ສຶກສາຕໍ່ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ.

 • TOA Academy

  Our organization promote employees to develop and learn every day from E-Learning Anywhere Anytime program. Moreover, we offer scholarship to support staffs at higher level.

 • TOA Academy

  ອົງການຂອງພວກເຮົາ ສົ່ງເສີມການພັດພະນາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ຜ່ານໂປແກມການຮຽນຮູ້ E-Learning Anywhere Anytime ແລະ ຍັງມີ ທຶນການສຶກສາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ສຶກສາຕໍ່ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ.

 • TOA Academy

  Our organization promote employees to develop and learn every day from E-Learning Anywhere Anytime program. Moreover, we offer scholarship to support staffs at higher level.

 • TOA Academy

  ອົງການຂອງພວກເຮົາ ສົ່ງເສີມການພັດພະນາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ຜ່ານໂປແກມການຮຽນຮູ້ E-Learning Anywhere Anytime ແລະ ຍັງມີ ທຶນການສຶກສາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ສຶກສາຕໍ່ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ.

 • TOA Academy

  Our organization promote employees to develop and learn every day from E-Learning Anywhere Anytime program. Moreover, we offer scholarship to support staffs at higher level.