• ຮ່ວມງານກັບ TOA ດີແນວໃດ?

  TOA ຮັບຮູ້ຢູູ່ສະເຫມີວ່າບຸກຄະລາກອນເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາເນີນການທຸລະກິດ ແລະການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຢັ້ງຢືນຂອງອົງກອນ. ພວກເຮົາຈື່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການພັດ ທະນາຄົນ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສີ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄືການກ້າທີ່ຈະທົດລອງສີ່ງໃຫມ່ໆ ແລະ ກ້າຕັດສິນໃຈເພາະ TOA ຄືອົງກອນຍຸກໃຫມ່ທີ່ພ້ອມມອບໂອກາດໃຫ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໂຕແບບບໍ່ມີຂີດຈໍາກັດ.

 • What makes you join with TOA?

  TOA always recognized employees which is the key business operations and sustainable growth so, we are total development and encouragement our staffs to work efficiently. In addition, the most important is trying new things and make good decisions because TOA is a modern organization that provide new opportunities to learn and grow without limitation.

 • Employee Branding Strategy

  ເນື່ອງຈາກວ່າພະນັກງານເປັນຊັບພະຍາກອນຫລັກທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງສູ່ຄວາມສໍາເລັດ

  ເພື່ອພັດທະນາໃບຮູບແບບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ສັກກາຍະພາບໃນການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ປະກອບກັບການເສີມສ້າງຄ່ານິຍົມຂອງອົງກອນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ພະນັກງານສ້າງສັນຜົນງານໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດ່ນ ແລະ ມຸ່ງສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ເພື່ອໃຫ້ອົງກອນບັນລຸເປົ້າຫມາຍທຸລະກິດ.

 • Employee Branding Strategy

  Employees are the main valuable resource to drive for success. We focus to develop both knowledge, competence and continuous learning potential that is consistent with the ability of employees.  Encourage employees to create outstanding work and strive for excellence in order to achieve the organization's business goals.