Trade Marketing Supervisor

Date:  13 Jul 2024
Job Function:  Marketing, Media & Advertising, Public Relations

Job Summary

1. จัดทำแผนช่องทางการขาย

• จัดทำแผนและการดำเนินการตามแผน พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ให้บรรลุเป้าหมายการขายครอบคลุมแผนการกระจายร้านค้า การพัฒนายอดขายร้านค้า Product assortment & category management พร้อมทั้งการประเมินผลแผนการดำเนินการ รวมถึงการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. กำกับ ดูแลประสิทธิผลของแผนการส่งเสริมการขาย

• ติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายอย่างใกล้ชิด

• ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการจัดทำแผนส่งเสริมการขายรายปี

• ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการจัดทำแผนส่งเสริมการขายรายเดือน (Mechanic)

3. วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง รายงานผลการดำเนินงาน

• ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลการตลาด และวิเคราะห์สภาวะตลาด ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดทำรายการส่งเสริมการขาย

Job Specification

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, สถิติ, บัญชี, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด, การคิดโปรโมชั่นสินค้า
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด/ผลิตภัณฑ์การตลาด/ช่องทางการจัดจำหน่าย 3 ปีขึ้นไป
  5. มีความสามารถในการคำนวณตัวเลข การวิเคราะห์ตัวเลขอยู่ในระดับดี-ดีมาก
  6. มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจประเภทสี หรือผลิตภัณฑ์สี เคมีภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ใช้โปรแกรม MS Office - Excel สูตรคำนวณ ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  9. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรอบคอบในการตัดสินใจ