" Beyond Happiness with Our "

"Beyond Happiness with Our"

งานที่ท้าทาย รอคุณอยู่

เราเป็นบริษัทสีชั้นนำของคนไทย ซึ่งมุ่งมั่นสร้างสรรค์บุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินการ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมามากกว่า 40 ปี  มาร่วมสร้างอนาคตไปพร้อมกับเรา 

Read more >>>

ชีวิตดี รอคุณอยู่

เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงาน เราส่งเสริมสนับสนุนทุกคนให้ดึงศักยภาพของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more >>>

มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อสังคม

เรามุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชองบริษัทสีชั้นนำ เพื่อความยั่งยืนของสังคมเสมอมา

Read more >>>