Technical Service

Date:  21 Feb 2024
Job Function:  Chemical Science,LAB, Research and development, QA

Job Summary

1. งานเทคนิคบริการ

1.1 ดำเนินการให้บริการด้านเทคนิค ตรวจสอบสภาพพื้นผิวแนะนำเสนอระบบสี ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง วิธีการแก้ไขปัญหา ตอบปัญหาการใช้งานสีให้กับลูกค้า

1.2 จัดหาและควบคุมการทำงานของช่างให้ทำตามขั้นตอนและระยะเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด

1.3 ประเมินผลงานผู้รับเหมา สรุปการดำเนินงานส่งผู้บังคับบัญชา

 

2. สนับสนุนการขาย

2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การใช้งาน สาเหตุของปัญหา การแก้ไขป้องกัน กับลูกค้าภายใน/ภายนอก เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ เข้าใจขั้นตอนการใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

2.2 จัดหาและควบคุมการทำงานของช่างให้ทำตามขั้นตอนและระยะเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด

2.3 ประเมินผลงานผู้รับเหมา สรุปการดำเนินงานส่งผู้บังคับบัญชา

 

3. การดำเนินการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

3.1 ตรวจสอบปัญหาสีที่ได้รับร้องเรียนจากลูกค้า

3.2 ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ป้องกันปัญหาคุณภาพ ติดตามผลการแก้ไข อันเกิดจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

Job Specification

  1. เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ในการให้บริการด้านเทคนิค, ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า, วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการรับคำรอ้งเรียนจากลูกค้า ฯ
  3. ประสบการณ์การทำงานในสายงานก่อสร้าง, การควบคุม Site งานก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ด้าน Applicator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี สามารถอ่านแบบและเขียนแบบได้เบื้องต้น
  5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานใน site งานต่างจังหวัดได้
  6. มีทักษะในการสื่อสาร, การนำเสนอ
  7. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  8. นักศึกษาจบใหม่ยินดีต้อนรับ