Project Sales Executive

Date:  26 Apr 2024
Job Function:  Sales , PC

Job Summary

1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้ไซส์งานโครงการก่อสร้างในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. การเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ตรวจสอบและดูแลลูกค้าในกรณีที่ ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดปัญหาขึ้น

4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Job Specification

  1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (กรณีจบสาขาโยธา, สถาปัตยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีประสบการณ์ในการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่มโครงการ(Project อสังหา) มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ในงานขายสี /เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน, มีทักษะในการนำเสนอเป็นอย่างดี
  6. มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และงานบริการ
  7. มีความสามารถในการบริหารโครงการ
  8. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่