Project Sales Engineer (Industry Project)

Date:  6 Jul 2024
Job Function:  Human Resources, Administration, Legal

Job Summary

1. ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มงานโครงการอุตสาหกรรม
• เสนอราคาให้แก่ลูกค้าและเจรจาการขาย
• เปิดลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตลาด
• ติดตามผลเพื่อปิดการขายและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

2. บริหารการจัดเก็บหนี้ของลูกค้าในฐานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ
• จัดเก็บหนี้ได้ภายในระยะเวลาและวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
• บริหารลูกค้าในฐานของตนเอง ไม่ให้เป็นหนี้เสีย

3. บริหารลูกค้าในฐานที่รับผิดชอบ
• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ เพื่อเปิดลูกค้าใหม่
• รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น
• วิเคราะห์และวางแผนการเพิ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพในตลาด
• จัดกิจกรรมกับทางลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนาน เช่น จัดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า, กิจกรรม CSR

4. ขยายโอกาสในการขายสินค้างาน APPLICATOR
• วางสเปคสินค้าระบบสีพ่นหลังคา ระบบงานกันซึม ระบบพื้นสีพื้นสนามกีฬา ระบบงานพื้นสีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
 

 

Job Specification

  1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (กรณีจบสาขาโยธา, สถาปัตยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีประสบการณ์ในการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่มโครงการ(Project อสังหา) มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ในงานขายสี /เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน, มีทักษะในการนำเสนอเป็นอย่างดี
  6. มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และงานบริการ
  7. มีความสามารถในการบริหารโครงการ
  8. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่