Product Marketing Executive

Date:  7 Jul 2024
Job Function:  Marketing, Media & Advertising, Public Relations

Job Summary

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด และกำหนดราคาอย่างเหมาะสม

2.ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการเพื่อให้บรรลุยอดขายของบริษัท

3.สร้างความแข็งแรงให้กับ portfolio ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถแข่งขันได้

4.พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้เกิดยอดขายทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

5.จัดอบรมพนักงานขาย PC หน้าร้าน

6.วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อให้บรรลุยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

7.ร่วมกำหนด และวางกลยุทธ์เพื่อสร้าง Engagement ในช่องทาง Social network ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และคุ้มค่าที่สุด

Job Specification

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา, วิทยาศาสตร์เคมี, การตลาด, บริหารธูรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด/ผลิตภัณฑ์การตลาด/ช่องทางการจัดจำหน่าย 3 ปีขึ้นไป
  4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารผลิตภัณฑ์ และ ตราสินค้า
  6. มีประสบการณ์ตรงในด้านผลิตภัณฑ์การตลาด วัสดุก่อสร้างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สื่อสารได้ดี
  8. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี