• ร่วมงานกับ TOA ดีอย่างไร?

  TOA ตระหนักอยู่เสมอว่า บุคลากรเป็นหัวใจสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร  เราจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน  ส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำคัญที่สุดคือกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ และกล้าตัดสินใจ เพราะTOA คือ องค์กรยุคใหม่ ที่พร้อมมอบโอกาสให้เรียนรู้และได้เติบโตอย่างไร้ข้อจำกัด

 • What makes you join with TOA?

  TOA always recognized employees which is the key business operations and sustainable growth so, we are total development and encouragement our staffs to work efficiently. In addition, the most important is trying new things and make good decisions because TOA is a modern organization that provide new opportunities to learn and grow without limitation.

 • Employee Branding Strategy

  เนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ

  เพื่อพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน ประกอบกับสร้างเสริมค่านิยมองค์กร และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายธุรกิจ

 • Employee Branding Strategy

  Employees are the main valuable resource to drive for success. We focus to develop both knowledge, competence and continuous learning potential that is consistent with the ability of employees.  Encourage employees to create outstanding work and strive for excellence in order to achieve the organization's business goals.